Kolektyvinėje sutartyje – dar vienas įsipareigojimas didinti mokytojų atlyginimus

Kolektyvinėje sutartyje – dar vienas įsipareigojimas didinti mokytojų atlyginimus

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje po įtemptų keletą mėnesių trukusių derybų pasirašyta atnaujinta Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis.

Atnaujintoje sutartyje – tvirti įsipareigojimai dėl švietimo ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio didinimo, daugiau garantijų profesinių sąjungų nariams. Sutartyje su švietimo ir mokslo šakos profesinėmis sąjungomis 2022 m. numatyta skirti papildomai 12,49 proc. lėšų mokytojų, mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų, taip pat mokslą ir studijas aptarnaujančių neakademinių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti nuo 2022 m. sausio 1 dienos.

Įgyvendinant sutartį, ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo mokytojų pareiginės algos nuo kitų metų pradžios didės 10 procentų, o kita lėšų dalis (2,49 procento) bus skirta apmokėjimui dėl padidinto darbo krūvio ar sudėtingumo.

Sutartis pasirašyta su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga, Švietimo ir mokslo profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu ir Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“.

Numatytas stabilus atlyginimų didinimas

„Tiek susitarime dėl Lietuvos švietimo politikos, tiek sutartyje su profesinėmis sąjungomis numatyti konkretūs įsipareigojimai dėl atlyginimų kėlimo bei darbo vietos patrauklumo didinimo. Tikiu, kad tai turės reikšmės pasirenkant mokytojo ar dėstytojo kelią. Dėkoju profesinėms sąjungoms už konstruktyvų darbą ir bendradarbiavimą“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Nors jau ir anksčiau sutarta siekti, kad mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio, o dėstytojų ir mokslo darbuotojų – 150 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio, atnaujintoje sutartyje numatyta, kad šis tikslas bus pasiektas anksčiau – 2024 metais (iki patikslinimo buvo numatyti 2025 m.). Be to, sutarta, kaip konkrečiai šio tikslo bus siekiama.  Rugsėjo 1 d. pasirašytame parlamentinių partijų susitarime dėl Lietuvos švietimo politikos 2021–2030 metais taip pat numatyti analogiški įsipareigojimai pasiekti šiuos rodiklius iki 2024 metų.

Sutarta, kad 2023 m. ir 2024 m. mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti iš valstybės biudžeto būtų skiriama papildomai ne mažiau kaip po 10 procentų kasmet.

Numatyta, kad konkrečius darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimus ir terminus 2023 m. ir 2024 m. šalys derins derybose dėl sutarties pakeitimo, rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektą.

Švietimo pagalbos specialistų ir kitų pedagoginių darbuotojų lėšas darbo užmokesčiui 2022–2024 m. sutarta didinti tuo pačiu procentiniu dydžiu kaip ir mokytojams.

Sutartyje taip pat numatyta palaipsniui didinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, kad 2024 m. mokyklų vadovų mažiausias koeficientas būtų 40 procentų didesnis nei didžiausią pedagoginio darbo stažą turinčio mokytojo eksperto pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. Mokyklų vadovų pavaduotojų ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus numatyta didinti tais pačiais tempais, kaip vidutiniškai didinami mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.

Mokytojų, švietimo įstaigų vadovų, švietimo pagalbos specialistų, kitų pedagoginių darbuotojų, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų, taip pat neakademinių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti nuo 2022 m. sausio 1 d. valstybės biudžeto projekte numatyta 158,5 mln. eurų.

Sutarta dėl papildomų socialinių garantijų

Siekiant sklandesnio dialogo tarp darbuotojų ir darbdavių švietimo įstaigose, sutartyje nustatyta, kad darbo apmokėjimo sistema ir jos pakeitimai turi būti derinami su profesine sąjunga, o darbuotojo darbo sutartyje sulygta darbo laiko norma darbdavio iniciatyva gali būti mažinama tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu, esant objektyvioms priežastims, kurios detaliai apibrėžtos sutartyje.

Papildytos ir sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų narių socialinės garantijos. Sutarta, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. per vienus kalendorinius metus profesinės sąjungos narys turi teisę gauti 2 darbo dienas sveikatai gerinti, mokant už jas vidutinį jo darbo užmokestį. Taip pat numatyta, kad, esant galimybei, darbdavys turi tenkinti profesinės sąjungos nario prašymą nuotolinio darbo organizavimo formą taikyti funkcijoms, kurios gali būti atliekamos kitoje, negu yra darbovietė, vietoje, išskyrus ugdymą kontaktiniu būdu, ar kitas veiklas, kurios įstaigoje organizuojamos kontaktiniu būdu (pvz., susitikimus, posėdžius ir kita).

Jeigu švietimo įstaigoje numatomi veiklos ar darbo organizavimo pakeitimai ar planuojama keisti daugiau nei 5 proc. darbuotojų darbo sutarčių sąlygas, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki pakeitimų įsigaliojimo rekomenduojama pasikonsultuoti su profesine sąjunga.

Pirmadienį atnaujinta kolektyvinė šakos sutartis buvo pasirašyta 2017 m. lapkričio 22 d., vėliau koreguota 2019 m. gruodžio 22 d., 2020 m. spalio 9 d. ir 2021 m. vasario 11 d.

Platinti, skelbti, kopijuoti Eltos informacijas ir fotoinformacijas be raštiško Eltos sutikimo draudžiama.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų