Paramos jaunuolynams ugdyti ir miškų aplinkai gerinti gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėse. Ritos Nagienės nuotr.

Jaunuolynai gali virsti pelningais miškais

Jaunuolynai gali virsti pelningais miškais

Iki rugpjūčio pabaigos priimamos miškininkų paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Tai pirmasis šiemet paraiškų priėmimo etapas, projektams įgyvendinti skirta 3 mln. 382 tūkst. 816 Eur.

 Parama – ir jaunuolynams ugdyti, ir pamiškėms tvarkyti

Iki rugpjūčio 3 d. pateikta 15 paraiškų, kuriose prašoma 22 tūkst. 648 Eur paramos. Paramos lėšas miškininkai gali panaudoti ne tik jaunuolynams iki 20 metų amžiaus ugdyti, bet ir pamiškėms formuoti, miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms atkurti, būdingai miško struktūrai palaikyti, vyraujančių nevietinių medžių rūšių medynams pakeisti vietinių medžių rūšių medynais, taip pat vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo bei žėlimo projektams kaip savarankiškai investicijai rengti. Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.

Jaunuolynų iki 20 metų amžiaus ugdymo veiklai parama skiriama mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą. Taisyklėse patvirtinta  kompensacinė išmoka siekia 343 eurus už išugdyto jaunuolyno hektarą. Per KPP įgyvendinimo laikotarpį pretenduoti į jaunuolynų ugdymo paramą už tą patį plotą galima ne daugiau kaip 2 kartus. Antrą kartą parama gali būti teikiama, jeigu paraiška pakartotiniam jaunuolynų ugdymui pateikta praėjus ne mažiau kaip 3 metams po ankstesnio jaunuolynų ugdymo. Trejų metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pareiškėjui išmokėtos galutinės paramos sumos iki naujos paraiškos pateikimo dienos pagal veiklą.
Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėse. Nekilnojamasis turtas, tai yra miškas, miško žemė ar statiniai, į kuriuos investuojama, pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui (išskyrus jaunuolyno ugdymo veiklą) – 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio intensyvumo.

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti, realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų. Paraiškos teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę paraiškos formą, naudojantis ŽŪMIS portalo prieiga adresu https://zumis.lt

 Kriterijai ir balai

Projektai vertinami balais pagal taisyklėse nustatytus kriterijus. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 30. Didžiausia galima balų suma – 100. Jeigu pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas, skiriami 25 balai. Jei projekte numatytas nevietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – 10 balų. Kai projektas skirtas tik miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams – 20 balų. Jeigu projekte numatyti ne tik miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai – 10 balų. Jeigu projektas skirtas tik jaunuolynams ugdyti – 20 balų, jei numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas – 10 balų. Kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo, negu nustatytas galimas didžiausias, išskyrus jaunuolynų ugdymą, skiriamas 1 balas už kiekvieną sumažintą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 15 balų. Pranašumų turi miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo nariai – jiems skiriami 5 balai. Tiek pat balų suteikiama, jeigu miškas, į kurį investuojama, sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą. Jeigu paraiškoms skirtas vienodas balų skaičius, bet joms finansuoti neužtenka skirtos paramos sumos, atliekamas papildomas šių paraiškų atrankos vertinimas, reitinguojant pareiškėjus, atsižvelgiant į tai, ar nėra gavę Europos Sąjungos investicinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, taip pat – pagal mažiausią prašomą paramos sumą.


 

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų