AB „Panevėžio energija“: Oro taršos poveikis aplinkai

AB „Panevėžio energija“: Oro taršos poveikis aplinkai

Žiemos metu, esant šaltiems orams ir vyraujant nestipriam vėjui, miestuose, suintensyvėjus kūrenimui šildant patalpas, fiksuojamas padidėjęs aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis. Pagrindinės teršalų aplinkos ore padidėjimo priežastys – vyraujančios teršalams sklaidytis nepalankios meteorologinės sąlygos bei dėl to aplinkos ore besikaupiantys teršalai, išmetami vykstant intensyviai šilumos energijos gamybai tiek energetikos įmonėse, tiek individualiuose namuose.

Visuomenėje pagyvėjus diskusijoms dėl aplinkos taršos, daugelio žvilgsnis krypsta į iškilusius miesto katilinių kaminus. Tačiau išmatavus oro taršą tam tikrose vietose, tankiai gyvenamuosiuose rajonuose, aiškėja, jog labiausiai oro tarša didėja iš individualių namų dėl intensyvaus šildymo, kai šių namų katiluose, krosnyse ir židiniuose naudojamas netinkamos kokybės kuras.

Centralizuotas šildymas – švaresnė aplinka

Centralizuotai tiekiamos šilumos įmonė AB „Panevėžio energija“ šilumai gaminti Panevėžyje degina biokurą, o atšalus orams, kai yra didelis šilumos poreikis, ir gamtines dujas. Suprantama, jog deginant kurą, iš kaminų rūksta dūmai, kartu su jais į aplinką išskiriami teršalai, tačiau Panevėžio miesto katilinių kaminai yra aukšti ir teršalai pasklinda didelėje teritorijoje, tad tai, ką mes kvėpuojame, neviršija sveikatos normų. Pažymėtina, kad iš AB „Panevėžio energija“ eksploatuojamų modernių ir efektyvių biokuru kūrenamų katilų kaminų rūksta dūmai, kurių didžiąją dalį sudaro aplinkos neteršiantys balti vėsaus vandens garai. Dūmų valymo įrenginiai užtikrina iki 98 proc. kietųjų dalelių išvalymo efektyvumą. Centralizuoto šildymo katilinėse nuolat stebėdami kuro degimo procesą, bendrovės specialistai nuolat kontroliuoja ir pramoninių katilų emisijas, kurios turi atitikti griežtas aplinkosaugos normas.

Panevėžio miesto katilinėse prie biokuru kūrenamų katilų sumontuoti kondensaciniai ekonomaizeriai bei įrengti valymo įrenginiai (multiciklonai, skruberiai, rankoviniai filtrai), leidžia mažinti išmetamą į aplinkos orą kietųjų dalelių ir kitų teršalų kiekį. AB „Panevėžio energija“ eksploatuojamose Panevėžio miesto katilinėse 2020 m. išmetamų kietųjų dalelių kiekis, palyginti su 2019 m., sumažėjo 14,3 proc.

Tarša neviršijo leistinos normos

Šiais metais Aplinkos apsaugos agentūros atstovai jau du kartus lankėsi AB „Panevėžio energija“ katilinėje Pušaloto gatvėje, ėmė stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų mėginius ir atliko matavimus. Gauti tyrimai parodė, kad anglies monoksido, azoto dioksidų ir kietųjų dalelių koncentracijos ribinės vertės leistinų normų neviršijo.

AB „Panevėžio energija“ prisideda prie oro taršos mažinimo

AB „Panevėžio energija“ vadovaujasi aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisių aktų reikalavimais ir skiria daug dėmesio aplinkos kokybei gerinti. Taikydama oro taršos prevenciją, bendrovė mažina iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje ir siekia didesnio gamybos ir tiekimo efektyvumo visuose eksploatuojamuose rajonuose. 2020 m. bendrovės eksploatuojamų katilinių kuro struktūroje biokuras sudarė 91,8 proc., o gamtinių dujų naudojimas sumažėjo iki 8 proc.

Prie vieno iš svarbiausių šio amžiaus iššūkių – klimato kaitos mažinimo AB „Panevėžio energija“ prisideda plėsdama biokuro naudojimą, mažindama šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Per metus anglies dioksido (CO2) išmetimai į atmosferą sumažėjo net 65 proc.

Kasmet vykdomos šilumos trasų rekonstrukcijos visuose eksploatuojamuose rajonuose mažina šilumos nuostolius, gaminamos šilumos kiekį, o kartu ir aplinkos taršą.

Investuodama į šilumos ūkį, AB ,,Panevėžio energija“ siekia mažinti vykdomos veiklos sukeliamą bet kokį reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai ir  nuolat gerina aplinkos apsaugos valdymą. 2021 metais AB ,,Panevėžio energija įgyvendins ekologiškumą skatinančius projektus – ant Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio bei Zarasų katilinių stogų įrengs saulės fotovoltines elektrines ir prie esamų biokuro garo katilų Panevėžio katilinėje įrengs absorbcinį šilumos siurblį.

Komentarai

  • Miestui šilumą tiekiat kūrendami granules iš Baltarusijos, nusipirkt nesunku. Tuo tarpu pačiam Panevėžio regione pilna krūmynų, pūvančių, prilūžusios medienos, kurią jus privalėtumet surinkti ir sukūrenti. Bet ne, kam dirbti, geriau nusipirksim nebrangiai kaimynų granules gatavai, vietinė tegul supuna .Kas galit patvirtinti, ar paneigti.??

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų