ELTA4750356 Vilnius, 2024 m. Birželio 1 d. (ELTA). Vilniaus šaltibarščių festivalis. 2024.06.01 22:10:49. Dainius Labutis (ELTA)

Seime duotas startas gimines telkiančiai dienai

Seime duotas startas gimines telkiančiai dienai

Seimas imasi svarstyti pasiūlymą pirmąjį liepos šeštadienį paskelbti Giminių diena.

Praėjusį ketvirtadienį parlamentarai po pateikimo pritarė Seimo nario Giedriaus Surplio iniciatyvai į atmintinų dienų sąrašą įtraukti Giminių dieną. Jo nuomone, tokia diena pa­dė­tų puo­se­lė­ti lie­tu­viš­kas tra­di­ci­jas, telk­ti gi­mi­nes, ypač tuos, ku­rie iš­si­sklai­dę po vi­są pa­sau­lį, do­mė­tis sa­vo gi­mi­nės is­to­ri­ja.
„Taip pat at­krei­piu dė­me­sį, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) ir ypač Lie­tu­va tam­pa vie­ni­šų žmonių re­gio­nu. To­kia Gi­mi­nių die­na pir­mą­jį lie­pos šeš­ta­die­nį pa­dė­tų mums ir rū­pi­nan­tis vie­ni­šais sa­vo gi­mi­nės na­riais“, – pristatydamas projektą iš parlamento tribūnos sakė Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narys G. Surplys.
Parlamentaras Algimantas Dumbrava irgi pastebėjo, kad vi­suo­me­nė sve­ti­mė­ja, da­ro­si labiau už­dara.
„Ši­ta die­na tik­rai ver­ta dė­me­sio. Yra labai svarbu sukviesti sa­vo gimines, vai­kus, anūkus, močiutes, ar­ti­muo­sius, pabendrauti, pri­si­min­ti juos, pa­gerb­ti ir ap­si­ka­bin­ti. Esa­me la­bai stip­riai su­sve­ti­mė­ję, su­si­rū­pi­nę tik­tai sa­vo rei­ka­lais, o gi­mi­nes su­kvies­ti, kaip bū­da­vo anks­čiau, tik­rai jau to ne­bė­ra“, – pritarti projektui kvietė A. Dumbrava.
Iniciatyva sulaukė šmaikščių kolegų komentarų
Pasiūlymas dėl naujos atmintinos Giminių dienos sulaukė linksmų ir kandžių Seimo narių vertinimų.
„Ar ne­ma­no­te, kad įve­dus Gi­mi­nių die­ną rei­kė­tų kom­pen­suo­ti ir gi­mi­nės ba­liaus su­ren­gi­mą? Siū­ly­čiau nu­sta­ty­ti, kad kom­pen­sa­ci­jo­je sta­lo ko­men­dan­tui bū­tų nu­ma­ty­tas pa­pil­do­mas dvi­gu­bas ap­mo­kė­ji­mas už dar­bą“, – juokavo Seimo narys Andrius Vyšniauskas.
„Kai bū­da­vo bul­via­ka­sis, vi­sas gi­mi­nes ma­ty­da­vo­me lau­kuo­se, o jau 10 me­tų, gal dau­giau, ma­žai kas jau ka­sa tas bul­ves. Jū­sų idė­jai pri­ta­riu“, – pastebėjo parlamentaras Robertas Šarknickas.
Daugiausiai Seimo narių abejonių sulaukė datos pasirinkimas. Parlamentarei Editai Rudelienei atrodo, kad Lietuvoje giminės turi tra­di­ci­ją bur­tis per Ve­ly­kas, per Ka­lė­das, lap­kri­čio 1, 2 die­nomis.
Seimo narys Andrius Kupčinskas irgi atkreipė dėmesį į tai, kad dau­giau­sia gi­mi­nių grįžta į Lietuvą iš užsienio prieš Ka­lė­das.
Parlamentaras Valentinas Bukauskas teiravosi, kodėl ne­pa­si­rin­k­tas pir­masis lie­pos sek­ma­die­nis.
„Tada gi­mi­nei su­va­žia­vus būtų švenčiama su Mi­šio­mis, su pa­si­mel­di­mu, su ti­kė­ji­mu, juk esa­me krikš­čio­nys, o pas­kui gi­mi­nės ben­d­ri pie­tūs“, – svarstė V. Bukauskas.
Atsakydamas į tai, G. Surplys aiškino, kad įpras­ta, jog va­sa­rą gi­mi­nės su­grįž­ta iš už­sie­nio, susirenka, pa­ger­bia gal­būt ir mi­ru­siuo­sius gi­mi­nės na­rius.
„Ka­lė­dų lai­ko­tar­pis ir taip yra pil­nas įvai­riau­sių šven­čių: Kū­čios, Ka­lė­dos, Nau­jie­ji me­tai, Trys Ka­ra­liai“, – aiškino G. Surplys.
Seimo narės Angelės Jakavonytės nuomone, ini­cia­ty­va yra ge­ra, bet kiek­vie­na gi­mi­nė pati nu­spren­džia, ka­da organizuoti su­si­ti­ki­mus.
Diskusijoje parlamentarai atkreipė dėmesį ir į tokių giminių susitikimų galimą riziką, ypač politikams.
„Su gi­mi­nė­mis rei­kia ben­drau­ti, be jo­kios abe­jo­nės, su­si­tik­ti, jei­gu esa­me iš­si­sklai­dę po vi­są pa­sau­lį, ga­li­ma net ba­lių su­reng­ti „Te­ams“ plat­for­mo­je ir at­švęs­ti. Pro­ble­ma, kaip ma­tė­me, kad gi­mi­nių ne­pa­si­rink­si ir ga­li stai­ga pa­pul­ti į ži­niask­lai­dos dė­me­sį, jei­gu į tą ba­lių at­vyks tie gi­mi­nai­čiai, ku­rie tu­ri iš­šū­kių su tei­sė­sau­ga, teis­mais ar­ba yra pa­ieš­ko­mi. Čia ga­li­me pri­si­min­ti ka­ra­lių Min­dau­gą, ku­ris ra­di­ka­liai spręs­da­vo gi­mi­nių klau­si­mą – tie­siog su jo­mis at­si­svei­kin­da­vo. Bet pa­ti idė­ja yra įdo­mi“, – pastebėjo parlamentaras Vilnius Semeška.
G. Surplys kvietė kolegas pa­žiū­rėti į jo idėją be sar­kaz­mo.
„Tu­ri­me Šei­mos die­ną, bet Gi­mi­nių die­ną bū­tų šiek tiek pla­čiau pa­žvelg­ta į mū­sų iš­plės­ti­nę, sa­ky­ki­me, šei­mą – į se­ne­lius, į dė­des, į pus­bro­lius, į te­tas. Ma­nau, ini­cia­ty­vų ga­lė­tų gim­ti įvai­riau­sių dėl gi­mi­nės me­džio ty­ri­nė­ji­mo, ge­ne­a­lo­gi­jos ty­ri­nė­ji­mo, iš­plės­ti­nių ry­šių per vi­są pa­sau­lį tarp gi­mi­nių“, – aiškino G. Surplys.
Pateikimo stadijoje už projektą balsavo 45 parlamentarai , prieš – 10, su­si­lai­kė 26.
Šiais metais oficialios atmintinos Giminių dienos kalendoriuje dar nebus, nes parlamentarai nutarė toliau svarstyti projektą rudens sesijoje.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų